תקנון האתר מר סטטיסטיקה

אנו מודים לכם ומברכים אתכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר. האתר והשימוש בו ובחומרים הכלולים בו הנו לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי.

מסמך זה מכיל את תקנון האתר והוא מסדיר את התנאים החלים על המשתמש באתר.

השימוש באתר באמצעות החשבון והסיסמה שקיבלתם וכן השימוש שנעשה על ידכם בחומרים, מידע והתכנים הנכללים באתר מהווה הסכמה מצדכם לתנאים הנכללים באתר ובתקנון זה בפרט.

לפיכך, הנכם מתבקשים לקראו בעיון תקנון זה בטרם הרישום לאתר.

1. רישום לאתר

ההרשמה לאתר והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בקבלת חשבון אישי וסיסמה אישית באמצעותה יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים.

כל משתמש, אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו.

משך המינוי הוא לשישה חודשים מרגע הרכישה.

אישור הרשמה ישלח במייל לאחר ההרשמה לאתר.

ארכה תינתן כנגד המצאת אישור מהסטודנט שהוא אכן רשום לקורס המבוקש תוך שנה בלבד מרכישת הקורס.

לאחר 12 חודשים תפוג הזכאות להארכה.

2. שימוש אישי

כל משתמש רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצורכי מטרותיו הפרטיות.

בהתאם, סיסמת המשתמש הינה אישית ולא תועבר על ידו לכל צד שלישי.

משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים צפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין.

על מנת למנוע העברת פרטי המשתמש לצד שלישי, באתר קיימת מערכת חכמה המנטרת את תהליך הלמידה של כל משתמש ומונעת שימוש פיראטי.

3. התכנים באתר וההגנה עליהם

האתר מכיל חומר לימודי מקיף כולל תמונות, טקסט, קישוריות, איורים, גרפיקה, קבצי קול, קבצי וידאו, סרטוני אנימציה וכיו"ב (להלן "התכנים") המצויים בבעלות האתר ו/או מפעיליו והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים.

כל משתמש רשאי לעשות בתכנים שימוש לצרכיי לימוד אישיים בלבד כגון כתיבת עבודות, הכנת שיעורי בית, פתרון תרגילים, הכנת מצגות וכן הכנה ולימוד לבחינות.

לפיכך, המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש לעיל ובכפוף להוראות כל דין.

המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים. כמו כן, הוא מתחייב להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלולה להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל.

בפרט, לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום בכל אפליקציה שהיא כולל פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.

4. אחריות

התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם.

האתר או מפעילו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכי המשתמש או מטרותיו ולא יישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור.

המשתמש מצהיר בזה כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים. המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים.

כמו כן, המשתמש מתחייב להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלולה להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

המשתמש מתחייב שלא להעתיק, להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל.

בפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום בכל אפליקציה שהיא כולל פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.

5. שימוש במידע פרטי של המשתמש

מר סטטיסטיקה מתחייב לא לעשות כל שימוש לרעה במידע הנדרש לה לצורך מתן השירותים המבוקשים על ידך.

מר סטטיסטיקה אינו רשאי להתיר את הגישה למידע במאגרי המידע ו/או להעביר את המידע לצד שלישי כלשהו בהתאם לסוג השירותים כאמור ו/או לצורך תפעול, פיתוח ושיפור האתר והשירותים באתר.

למען הסר ספק, כל פרטי המידע של המשתמש חסויים מר סטטיסטיקה מתחייב לא להעבירם לצד ג.

6. הגבלה או מניעה של גישה לאתר

האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת.

משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו במקרה כאמור יושב לו כספו.

7. מתן שירות

במטרה להבטיח את השירות הנרכש באתר, ועל מנת להבטיח לכם, רוכשי השירות כי יש מי שעומד מאחורי האתר, מתחייבים האתר ומפעיליו כי בכל רכישה של שירותים שתבצעו, תקבלו את השירות שנרכש ולחלופין,

במידה ולא סופק השירות במלואו יינתן לכם החזר בגין מלוא שווי השירות שלא ניתן.

.

8. אבטחה ופרטיות

פרטיותכם חשובה לנו. כל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח בתקן המחמיר ביותר.

המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר לגולשים אחרים לצפות בפרטים שאתם מעבירים לנו.

המידע שנמסר לנו על ידכם נשמר במחשבי מפעילי האתר או מי מטעמם בצורה מאובטחת ומוצפנת ואינו נגיש לשום גורם חיצוני.

9. ביטול עסקה

המשתמש רשאי להודיע על ביטול עסקה באמצעות מייל תוך 48 שעות ממועד הרכישה ויזוכה מיידית בסכום הרכישה בניכוי עמלת ביטול בגובה 10% מסכום הרכישה.